Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường Tiểu học Tân Hợp

QUY TẮC ỨNG XỬ

CỦA CÁN BỘ GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HỢP

(Ban hành kèm theo QĐ số 10/2017/QĐ- THTH của Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Hợp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ đề ra các quy tắc đạo đức và ứng xử

  1. Quy định về đạo đức Nhà giáo, ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB-GVNV) làm việc trong ngành GD&ĐT.
  3. Căn cứ  điều lệ Trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số:41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12 /2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Văn bản này quy định vÒ chuẩn mực đạo đức nhà giáo và quy t¾c øng xö của đội ngũ CB-GV-NV và học sinh trong thi hành nhiệm vụ, công vụ, trong quan hệ với đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh học sinh và trong xã hội; quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh được áp dụng trong thời gian học tập tại trường và ngoài xã hội.

Điều 3. Mục đích xây dựng quy tắc ứng xử đối với cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh

  1. Quy định các chuẩn mực về đạo đức và ứng xử của cán bộ, nhà giáo khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ với đồng nghiệp, với học sinh, với phụ huynh học sinh và trong quan hệ xã hội. Đồng thời quy định các chuẩn mực về ứng xử văn hóa của học sinh đối với thầy cô giáo, nhân viên trong nhà trường và khách đến trường, trong gia đình và ngoài xã hội.
  2. Là căn cứ để nhà trường xử lý trách nhiệm khi cán bộ, viên chức vi phạm các chuẩn mực đạo đức và xử sự trong thi hành nhiệm vụ và trong các mối quan hệ công tác, đồng thời là căn cứ để đánh giá, xếp loại và giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của cán bộ, viên chức.
  3. Thực hiện công khai các hoạt động nhiệm vụ, công vụ và các mối quan hệ công tác của cán bộ, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng.
  4. 4. Là căn cứ để đánh giá, xếp loại, khen thưởng học sinh hàng năm.

 QUY TẮC ỨNG XỬ TRƯỜNG TH TAN HOP